Chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 09 tháng & tiết kiệm 95% học phí.

QUY TRÌNH ĐỘC QUYỀN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC LONDON
AllAPEL.Q
https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation