THUMBNAIL SIZEStandard image

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to grey

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2019/10/inner_team_01-720x1200.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

https://apelq.vn/wp-content/uploads/2024/04/APEL-Q-Logo_2024-White_800.png
London Academy of Sciences VN là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)
0909.090.681
apelq@las.org.vn

Follow us:

APEL.Q của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là chương trình APEL.Q đầu tiên trên thế giới với sự thẩm định, công nhận và cấp bằng bởi các Đại học đối tác.

Copyright © Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation